Integritetspolicy

Changemaker Educations AB:s integritetspolicy

– för dig som söker till en utbildning eller kurs hos oss.

Vi hanterar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”).

Beroende på vilken typ av utbildning eller samarbete du har med Changemaker Educations AB (CME) hanterar vi olika kategorier av personuppgifter på olika vis och med stöd av olika rättsliga grunder. Ibland hanterar vi även det som kallas känsliga uppgifter.

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar och vid vilka tillfällen.

YH-utbildning/annan heltidsutbildning

I samband med att du söker till en YH-utbildning/annan heltidsutbildning hanterar vi följande personuppgifter som du skickar in tillsammans med ditt CV, betyg, intyg och arbetsprov:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Postadress
 • E-mailadress
 • Telefonnummer
 • Fotografi

Uppgifterna hanteras i samband med bedömning och – antagningsprocessen och har sitt lagliga stöd genom rättliga förpliktelser.

Inför och under utbildningstiden på CME kommer vi skicka löpande studierelaterad information till dig via våra administrativa system samt för dig som går en YH-utbildning även lämna information till samverkande myndigheter, tex Myndigheten för Yrkeshögskolan, CSN, SCB.

Känsliga personuppgifter:

För att vi ska kunna tillgodose den studerandes rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag, behöver vi ibland behandla känsliga personuppgifter. Dessa hanteras säkert och endast av berörd personal.

Exempel på dessa tillfällen:

 • När den studerande kommunicerar sjukdom/sjukfrånvaro/graviditet/läkarbesök/allergier/sjukintyg
 • När läkarintyg/annat intyg krävs för vi ska kunna handlägga ett ärende, exempelvis i samband att den studerande ska få tillgång till särskilt pedagogiskt stöd i undervisningen beviljat från Myndigheten för yrkeshögskolan

Kurser och uppdragsutbildningar

I samband med att du söker till en kurs som är belagd med avgift eller ditt företag köper en uppdragsutbildning hanterar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Postadress
 • E-mailadress
 • Telefonnummer

Under utbildningstiden på CME kommer vi skicka löpande studierelaterad information till dig via de administrativa system som skolan använder.

Känsliga personuppgifter:

För att vi ska kunna tillgodose den studerandes rättigheter och uppfylla våra skyldigheter enligt lag, behöver vi ibland behandla känsliga personuppgifter. Dessa hanteras säkert och endast av berörd personal.

Tillfällen då vi kan behöva hantera känsliga personuppgifter:

 • När den studerande kommunicerar sjukdom/sjukfrånvaro/graviditet/läkarbesök/allergier/sjukintyg

 

Finansiell information

I de fall en studerande går en utbildning/kurs hos oss som är belagd med en avgift hanteras deras personuppgifter enligt följande process:

 • Fakturan skickas via mail till den studerande/kunden och innehåller namn, postadress och i vissa fall personnummer
 • Fakturan hanteras i aktuellt affärssystemet
 • Inbetalning sker via bankinsättning/BG där vi tar del av den inbetalandes avsändarinformation

Räkenskapsinformation sparas i enlighet med bokföringslagen.

De underleverantörer som CME samarbetar med för att kunna bedriva utbildningsverksamheten, tex olika IT- tjänster, finns alltid ett skriftligt biträdesavtal med, i enlighet med GDPR.

I samband med att du besöker vår webbplats

När du besöker CME:s webbplats hanterar vi följande personuppgifter:

 • IP-adress
 • Språkinställning
 • Geografisk placering
 • Info om hur du navigerar på vår site

Dessa uppgifter behandlas genom s.k. cookies vars syfte är analys och besöksstatistik av webbplatsen samt i marknadskommunikativa insatser. I samband med att du besöker vår hemsida ges du möjlighet att godkänna eller avböja användandet av icke nödvändiga cookies.

De underleverantörer som CME samarbetar med för att kunna bedriva utbildningsverksamheten, tex olika IT- tjänster, finns det alltid ett skriftligt biträdesavtal med, i enlighet med GDPR.

Intresseanmälan

Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det som juridiskt sett kallas rättslig grund.
Den rättsliga grunden kan bäst översättas som en välgrundad anledning till att personuppgifter behandlas.

Beroende på vilken typ av utbildning vi erbjuder hämtar vi den rättsliga grunden från antingen rättslig plikt via myndigheter (tex YH, FHSK, SCB), eller genom avtal vid privat utbildning.

Läs gärna mer om rättslig grund på IMY-Integritetsskydds-myndigheten

Changemaker Educations AB kommer endast behandla och lagra dina personuppgifter i enlighet med vad som är nödvändigt utifrån utbildningsverksamhetens behov och med hänsyn taget till den rättsliga grunden.

Rättighetsutövning

Hur får jag del av den lagrade informationen, får den ändrar eller raderad?

Du är välkommen att maila oss med en begäran om dina rättigheter till: personuppgiftsansvarig@cmeducations.se

Se exempel på dessa rättigheter:

 • Rätt till information, exempelvis om varför vi behöver behandla dina personuppgifter hur länge de ska förvaras, vad de ska användas till, vem som mottar dina uppgifter och annan information som finns i denna policy.
 • Rätt till registerutdrag och dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut en kopia av dina uppgifter i ett format som du eller en maskin kan läsa eller skanna av.
 • Rätt till rättning om dina personuppgifter är fel i våra system.
 • Rätt till radering såsom i fall där dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålen, vid återkallande av samtycke, eller om dina rättigheter väger tyngre än vårt berättigade intresse. Som policy vill vi meddela dig att vi anser att vårt berättigade intresse att säkerställa informationssäkerhet och dataskydd för våra behandlingssystem är ett tvingande berättigat intresse och att vi inte raderar personuppgifter som behandlas för detta ändamål.

Klagomål

Kontakta oss gärna när du har ett integritetsrelaterat klagomål eller problem relaterade till Changemaker Educations ABs webbplatser, tjänster och produkter.

Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du har rätt att klaga på, eller invända mot, hur Changemaker Educations AB hanterar dina personuppgifter till IMY via imy@imy.se.

Personuppgiftsansvarig:

Changemaker Educations AB
Järntorget 3
413 04 Göteborg
personuppgiftsansvarig@cmeducations.se